Over ons

Over ons

Geloof is persoonlijk
Het is van jou, jij bepaalt wat je gelooft en wat niet. Je hebt de vrijheid om te twijfelen, te bevragen en ter discussie te stellen, maar dat is slechts het begin, want we zijn een gemeenschap en daarin stellen we elkaar ook vragen. In de ontmoeting komen we tot nieuwe inzichten. In het gesprek komen we verder. Ook komen we verder door wat we dóen met die vragen, twijfels en antwoorden. Daarin zit ons geloof. Daden gaan woorden te boven, want waar we het over eens zijn, is dit:

Dopen wie mondig is
Spreken wat bondig is
Vrij in het christelijk geloven
Daden gaan woorden te boven

Volwassendoop
Doopsgezinden dopen alleen mondige mensen. We dopen volwassen mensen op basis van een zelf geschreven belijdenis, mensen die die keuze zelf in volle overtuiging maken. We gaan respectvol om met mensen die al elders gedoopt zijn. Je hoeft niet (her)gedoopt te worden om belijdenis te kunnen doen. Je bent daarnaast al onderdeel van de gemeenschap, ook als je (nog) geen belijdenis hebt geschreven en niet gedoopt bent. Dan kun je je aansluiten als vriend.

Geweldloos
Doopsgezinden zijn in de kern geweldloos, in woord en daad. Streven naar vrede en gerechtigheid in de wereld zien we als een kerntaak. Overal op de wereld zijn doopsgezinden en we helpen waar nodig. En we leren van mensen overal op aarde.

Gelijkwaardigheid
We streven naar gelijkwaardigheid, ook in het ambt. Niet alleen was de eerste vrouwelijke predikant in Nederland doopsgezind, ook speelt je gender, sekse, geaardheid, huidskleur geen enkele rol in het ambt en/of om volwaardig deelnemer te zijn van de gemeenschap. Wij staan ook vermeld op www.wijdekerk.nl.

Naar elkaar omzien
De plaatselijke gemeente is de basis. Dat is de plek waar je met elkaar oploopt en elkaar bevraagt en naar elkaar omziet. De plek waar je je geloof ontwikkelt en het allermeest gemeenschap bent.

Hoe het begon
Op zaterdagavond 21 januari 1525 werden in Zürich enkele volwassenen gedoopt. Dat deden ze op een moment dat de Raad van Zürich de kinderdoop, volgens hen de enige juiste doop, verplicht had gesteld. Met deze volwassenendoop op 21 januari werden die volwassen dopelingen de eerste wederdopers. Zij waren de beginners van de doperse beweging. Die beweging vond gehoor bij veel mensen in Zwitserland, Duitsland en ook in Nederland.

Mennonieten
In 1524 trad Menno Simons uit de Rooms-Katholieke kerk en sloot zich bij de doperse beweging aan. Hij trok van gemeente naar gemeente en predikte geweldloosheid en navolging van Christus. Door dat rondtrekken verzamelde hij de verstrooide wederdopers en ontstond onder zijn leiding een vreedzaam, sober en geweldloos doperdom. De wederdopers worden ook wel, naar hun voorganger Menno Simons, Mennonieten, Mennonites, menisten genoemd. Ook de Amish en de Brethren of Christ worden gerekend tot de wederdopers.

Uitgangspunten
Menno’s eerste uitgangspunt: Er is één onvervalste zuivere leer, die haar oorsprong vindt in de Bijbel.

Het tweede uitgangspunt: De kinderdoop komt in de Bijbel niet voor.

Een derde uitgangspunt: het Avondmaal is een maaltijd ter nagedachtenis aan het “Laatste Avondmaal”. Ook die overtuiging haalde hij uit de Bijbel. 

Het vierde uitgangspunt: een ongeveinsde broederlijke en zusterlijke liefde.  Dat betekent dat je zorg draagt voor je broeder en zuster, maar ook dat je elkaar moest aanspreken op gedrag dat niet in overeenstemming is met de Bijbelse leefregels. 

En het vijfde uitgangspunt van Menno: Een vrijmoedige belijdenis van God in Christus en het verdragen van verdrukking en droefenis om het woord van de Heer Jezus Christus is belangrijk.

Vereniging van zelfstandige doopsgezinde gemeenten
De diverse doopsgezinde gemeenten en organisaties in Nederland zijn tegenwoordig verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), die in 1804 werd opgericht. De ADS ondersteunt de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland, fungeert als landelijk bureau en centraal beleids- en adviesorgaan en verzorgt de vertegenwoordiging naar andere organisaties in binnen- en buitenland. Elke doopsgezinde gemeente in Nederland is zelfstandig. De leden bepalen de gang van zaken binnen de gemeente in een ledenvergadering en niet de kerkenraad.

Verbondenheid blijft de basis
In de loop van de tijd zijn de genoemde uitgangspunten van Menno Simons in Nederland naar de achtergrond verdwenen. Wat wel gebleven is dat in doopsgezinde gemeente volwassenen een persoonlijke belijdenis schrijven, waarna ze gedoopt kunnen worden. Wat de leden van een doopsgezinde gemeente met elkaar gemeen hebben is de verbondenheid met God, Jezus Christus en de Heilige Geest, zoals dat verwoord is in de persoonlijke geloofsbelijdenissen. Die verbondenheid is en blijft de basis van het doopsgezind geloofsleven.

Een mensenlijke kerk
Samengevat: de belangrijkste punten, naast de volwassendoop, waarop de Doopsgezinden zich onderscheiden van andere kerken, zijn:

  • Ruimte voor de individuele geloofsopvatting van ieder lid en elke vriend.
  • Het geloof in geweldloosheid. Dit betekent o.a. dat de doopsgezinde leden en vrienden actief betrokken willen zijn bij vredesprogramma’s.
  • Gelijkheid van alle leden van de gemeente. Ook anderen dan de predikant mogen dopen, avondmaal bedienen en in kerkdiensten voorgaan. Belangrijke besluiten worden door de leden en vrienden in de ledenvergadering genomen.
  • Zelfstandigheid van de plaatselijke kerkgemeente. De gemeente steunt voor een belangrijk deel op het eigen initiatief, de persoonlijke inzet en de financiële bijdragen van de leden en vrienden.